1.ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Spoločnosť Promotion Partners, s.r.o. (ďalej „predávajúci“) týmto reklamačným poriadkom v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi riadne informuje spotrebiteľa (ďalej „kupujúci“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.
1.2. Tento reklamačný poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom zákazníkovi v každej prevádzkarni predajcu, ako aj na www.bbqstore.sk.

2. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANÉHO TOVARU

2.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov.
2.2. Pri použitých veciach (napr. predvádzací model) je záručná doba 12 mesiacov.
2.3. Záručná doba začína plynúť od dátumu predaja tovaru kupujúcemu.
2.4. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.
2.5. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
2.6. Ak predajca pri kúpe tovaru ponúka kupujúcemu k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na zákazníkovi, či ponúkaný dar príjme. Dar nie je predaným tovarom, preto predajca nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však predajca o prípadných vadách daru vie, je povinný na ne zákazníka pri ponuke daru upozorniť. Ak má dar vady, na ktoré predajca zákazníka neupozornil, je zákazník oprávnený ho vrátiť. Ak zákazníkovi vznikne právo na odstúpenie od zmluvy, je zákazník povinný vrátiť predajcovi všetko, čo podľa zmluvy dostal, to znamená aj tovar prijatý ako dar.

3. UPLATNENIE PRÁV ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY (REKLAMÁCIE)

3.1. Kupujúci je povinný si uplatniť právo zo zodpovednosti za vadu bez zbytočného odkladu po prejavení sa vady.
3.2. Kupujúci si uplatňuje právo na opravu v zmysle zákona 250/2007 o ochrane spotrebiteľa podľa § 18 ods. 2 v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na povahu veci. Ak povaha veci neumožňuje si uplatniť právo na opravu na prevádzke predajcu, obráti sa kupujúci na predajcom určenú oprávnenú osobu (autorizovaný servis), ktorá je v mieste predávajúceho, alebo v mieste pre kupujúceho bližšom. Pod pojmom „neumožňuje povaha veci“ sa rozumie neumožnenie prevzatia reklamovaného tovaru na predajni (veľká biela technika a pod.), nesúčinnosť pri riešení reklamácie zo strany kupujúceho. Kontakty autorizovaných servisov poskytne kupujúcemu predajca. Určená osoba môže reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného výrobku, inak reklamáciu postúpi kupujúci predávajúcemu na vybavenie.
3.3. Ostatné práva zo zodpovednosti za vady, tzn. právo na výmenu tovaru, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a právo na primeranú zľavu si kupujúci uplatňuje v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho.
3.4. Predávajúci, alebo ním určená osoba sú povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.
3.5. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie. Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu.
3.6. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu.

4. VŠEOBECNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE

Pri predkladaní tovaru na reklamáciu:
a) je potrebné predložiť doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti zdokladovať, že tovar bol kupujúcemu predaný predajcom
b) vyplnený záručný list, ak bol vystavený
c) je potrebné, aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste (mechanicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby atď.)
d) v prípade, že si zákazník uplatňuje právo vyplývajúce zo záruky presahujúcej rozsah záruky stanovenej zákonom, je potrebné predložiť originál záručného listu

5. SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

5.1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci (popr. určená osoba) a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
5.2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
5.3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť pokazený tovar za bezvadný, ak to povaha veci umožní.
5.4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
5.5. Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu, tzn. právo na výmenu tovaru, alebo vrátenie peňazí.
5.6. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.
5.7. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy, záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

6. TOVAR NEPODLIEHAJÚCI ZÁRUČNEJ OPRAVE

Tovar nepodlieha záručnej oprave alebo výmene, ak bol poškodený nasledovne:
a) mechanicky
b) násilným otváraním, neodborným zásahom
c) živelnou pohromou
d) zariadenie nebolo prevádzkované podľa štandardných prevádzkových podmienok
e) strhnuté alebo ináč znehodnotené sériové číslo
f) predajca neručí za nesprávny chod tovaru, ak jeho inštalácia nebola prevedená riadne a oprávnenou osobou, pri výrobkoch ktoré si vyžadujú odbornú inštaláciu
g) značne znečistené sa rozumie organický a anorganický materiál nachádzajúci sa na tovare v neprimeranom množstve
h) ak je tovar naďalej používaný kupujúcim s vadou, následkom čoho je jej neodstrániteľnosť, alebo ďalšia nadväznosť vád, nebude reklamácia predávajúcim uznaná

Predajca bod č.6 uplatní pri tovare, kde doba od zakúpenia je dlhšia ako jeden rok. Tento postup je v súlade so zákonom 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona o priestupkoch.